Menu
Fit-Max Bydgoszcz - Twój klub, Twoja siłownia!
Fit-Max Bydgoszcz - Twój klub, Twoja siłownia!

BOKS TECHNIKA

BOKS TECHNIKA

Pod­sta­wo­we tech­ni­ki bok­ser­skie, pierw­sze kro­ki w spor­tach wal­ki za­ję­cia tak­że dla ko­biet. Bar­dzo cie­ka­we za­ję­cia po­ka­zu­ją­ce nie tyl­ko tech­ni­kę bok­ser­ską ale tak­że ko­or­dy­na­cję ru­cho­wą. Za­ję­cia bar­dzo po­pra­wia­ją kon­dy­cję i po­zwa­la­ją zrzu­cić wa­gę.

Partnerzy Fit-Max GYM Bydgoszcz

Lokalizacja Fit-Max GYM Bydgoszcz