Menu
Fit-Max Bydgoszcz - Twój klub, Twoja siłownia!
Fit-Max Bydgoszcz - Twój klub, Twoja siłownia!

STRETCHING

STRECHING

Za­ję­cia roz­cią­ga­ją­ce wszyst­kie gru­py mię­śniowe . tre­ning zwięk­sza ela­stycz­ność mię­śni , ru­cho­wość sta­wów, li­kwi­du­je przy­kur­cze , dzia­ła re­lak­sa­cyj­nie i od­prę­ża­ją­co. za­je­cia dla wszyst­kich. 

 

Partnerzy Fit-Max GYM Bydgoszcz

Lokalizacja Fit-Max GYM Bydgoszcz