Menu
Fit-Max Bydgoszcz - Twój klub, Twoja siłownia!
Fit-Max Bydgoszcz - Twój klub, Twoja siłownia!

TRENING OBWODOWY

TRENING OBWODOWY

Tre­ning ob­wo­do­wy jest to tre­ning po­le­ga­ją­cy na ćwi­cze­niu wszyst­kich par­tii i grup mię­śnio­wych na prze­mian po so­bie. Ma­szy­ny z se­rii Li­fe Fit­ness umoż­li­wia­ją wy­ko­na­nie te­go tre­nin­gu na 10 sta­cjach, an­ga­żu­ją­cych na prze­mian prze­ciw­staw­ne par­tie mię­śnio­we np. klat­kę i ple­cy.

Tre­ning w tej stre­fie do­dat­ko­wo wzmac­nia układ krą­że­nio­wo­-od­de­cho­wy. Po­przez za­an­ga­żo­wa­nie wszyst­kich grup mię­śnio­wych nie­sa­mo­wi­cie przy­spie­sza spa­la­nie tłusz­czu. Bu­du­je rów­nież wy­trzy­ma­łość i wy­dol­ność mię­śnio­wą.

Ten ro­dzaj tre­nin­gu po­le­ca­my oso­bom w każ­dym wie­ku, o róż­nej wy­dol­no­ści fi­zycz­nej i chcą­cym zmak­sy­ma­li­zo­wać efek­ty w jak naj­krót­szym cza­sie.

 

Partnerzy Fit-Max GYM Bydgoszcz

Lokalizacja Fit-Max GYM Bydgoszcz